Claim Expert Services SRL prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se intelege orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.
Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată numai pentru indeplinirea activitatilor pentru care a fost constituit Claim Expert Services SRL, in principal pentru constatarea si evaluarea daunelor aferente contractelor de asigurare incheiate de membrii grupului. Claim Expert Services SRL transmite datele cu caracter personal membrilor grupului, afiliatilor sau tertilor, pe teritoriul Romaniei sau in alte state, numai in limitele si cu respectarea dispozitiilor legale.
In cazul in care Claim Expert Services SRL primeste intrebari sau sugestii, datele cu caracter personal astfel comunicate vor fi utilizate de numai cu scopul de a raspunde la aceste intrebari sau sugestii.

Claim Expert Services SRL aplica masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. Colectarea si stocarea datelor cu caracter personal se poate efectua in forme diverse ( in forma scrisa, electronica, etc.), pe intreaga perioada de desfasurare a activitatii grupului.

Toate documentele care conţin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin Legea Arhivelor nationale şi prin proceduri interne.

 

Drepturi
In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si in baza conditiilor specificate in Legea nr. 677/2001, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa in atentia Claim Expert Services SRL, la urmatoarea adresa: Bucuresti, Macul Rosu, nr. 1-3, sector 1, fax: + 4 0750 02 1510 , e-mail: operatiuni@claimexpert.ro

Consimtamant
Accept prezentul formular pentru a indica faptul ca:
(i) am citit si am inteles in totalitate cele de mai sus si
(ii) consimt la prelucrarea si utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal, in conformitate cu cele indicate in prezentul formular.