Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in procesul de recrutare al Claim Expert GIE

 

Claim Expert GIE, cu sediul în Bucuresti, Sector 1, str. Macul Roșu nr. 1-3, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti, sub numarul J40/1592/2009, cod fiscal RO25083532, reprezentata legal prin Dl. MIKOLAJ OVCARIC si prin Dl. PAWEL NAWROCKI, in calitate de reprezentanti legali ai Administratorului grupului de interes economic, avand si calitatea de Director General, respectiv Director General Adjunct, colectează si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Scopul acestei notificări este informarea Dvs. specifica si lipsita de ambiguitate cu privire la scopurile prelucrării, temeiul juridic al prelucrării, durata prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal colectate, modalitățile de exercitare a drepturilor individuale precum si informații legate de scopul secundar al procesării, daca datele vor fi prelucrate intr-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate.

PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana dumneavoastra, respectand principiile de legalitate, echitate și transparență, cu asigurarea securitatii prelucrarii datelor.

SCOPUL PRELUCRARII

Claim Expert GIE prelucreaza datele Dvs cu caracter personal in scopul recrutarii si selectiei de personal.

TEMEI JURIDIC

Colectarea si procesarea datelor personale în scopurile menționate mai sus se bazează pe:

Interesul legitim al CLAIM EXPERT GIE de a angaja persoane cu abilități, expertiza tehnica conform competentelor definite la nivelul companiei, fara conflicte de interese.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru realizarea scopului prezentat mai sus categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate: autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale, autorități din domeniul asigurărilor, organele statului competente in materie penala, alte autorități cu abilități în domeniul legislației muncii) ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului, furnizorii implicati in mod direct/indirect in procesul de recrutare și selecție de personal precum si alte companii din cadrul Grupului VIG (nationale si/sau internationale).

TRANSFERUL DATELOR PERSONALE CATRE O TERTA SAU O ORGANIZATIE INTERNATIONALA
Claim Expert GIE este posibil sa transfere datele personale catre alte companii din cadrul Grupului VIENNA INSURANCE GROUP aflate in afara Spațiului Economic European in scopurile enunțate anterior. În aceste cazuri, Claim Expert GIE se asigura ca procesarea de date cu caracter personal este conforma cerintelor de securitate la care sunt supuse procesările din cadrul Comunitatii Europene.

PASTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale colectate in scopul recrutarii si selectiei de personal vor fi retinute maxim 1 an din momentul in care a fost demarat procesul de recrutare, in cazul in care procesul de recrutare nu se finalizeaza cu angajarea candidatului in cauza.

DATE PERSONALE COLECTATE DE CLAIM EXPERT GIE

În scopul recrutarii si selectiei de personal sunt colectate toate datele din “Curriculum Vitae” si datele din “Acord de solicitare referinte” ale persoanei vizate: Nume, Prenume, Varsta, Data si Locul nasterii, Adresa de domiciliu/resedinta, adresa de e-mail, numar de telefon, diploma de studii, Informatii despre angajatorul curent si cel anterior, Ocupatia, Functia și orice alte date cu caracter personal care pot fi cuprinse in aceste documente.De asemenea, Claim Expert GIE poate cauta si verifica in mod expres orice informatii publicate sau accesibile publicului in legatura cu candidatii implicati in procesele de recrutare desfasurate.

DREPTURI PRIVIND DATELE PERSONALE

Conform legii aveti urmatoarele drepturi: dreptul de a retrage consimțământul in orice moment pentru prelucrarea datelor personale, dreptul de acces la propriile date personale, dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor, dreptul de a solicita ștergerea datelor, dreptul de  a  solicita  restricționarea prelucrării, dreptul de a va  opune prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul de a fi notificat de catre Claim Expert GIE privind breșe de Securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor dumneavoastră personale.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau informații suplimentare va puteți adresa Responsabilului cu Protectia Datelor din cadrul Claim Expert GIE, prin mail la dpo@claimexpert.ro.Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:

Web site: http://www.dataprotection.ro/     Email: anspdcp@dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336Bucuresti, Romania; Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212;Cabinet Președinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60